Nigel Kennedy
Auditorium Stravinski - November 3, 2005

Nigel Kennedy
Auditorium Stravinski - November 3, 2005

Nigel Kennedy
Auditorium Stravinski - November 3, 2005

Nigel Kennedy
Auditorium Stravinski - November 3, 2005

Nigel Kennedy
Auditorium Stravinski - November 3, 2005

Nigel Kennedy
Auditorium Stravinski - November 3, 2005