Ravi & Anoushka Shankar
Paleo Festival 2005 - July 19

Ravi & Anoushka Shankar
Paleo Festival 2005 - July 19

Ravi & Anoushka Shankar
Paleo Festival 2005 - July 19

Ravi & Anoushka Shankar
Paleo Festival 2005 - July 19

Ravi & Anoushka Shankar
Paleo Festival 2005 - July 19

Ravi & Anoushka Shankar
Paleo Festival 2005 - July 19